კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ზოგადი დებულებები
პერსონალური მონაცემების დამუშავების წინამდებარე პოლიტიკა შედგენილია კანონის მოთხოვნების შესაბამისად (შემდგომში - კანონი პერსონალური მონაცემების შესახებ) და განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესს და პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიღებულ ზომებს, რომელსაც იღებს zamer.org (შემდგომში). - ოპერატორი).
1.1 ოპერატორის ძირითადი მიზანი და მისი საქმიანობის პირობაა ადამიანის და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, მათ შორის, კონფიდენციალურობის, პირადი და ოჯახური საიდუმლოების უფლებების დაცვა.
1.2 ოპერატორის წინამდებარე პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით (შემდგომში - პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელიც ოპერატორს შეუძლია მიიღოს ვებგვერდის ვიზიტორების შესახებ https://zamer.org.
2 ძირითადი ცნებები გამოყენებული პოლიტიკაში
2.1 პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება - პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპიუტერული ტექნოლოგიების საშუალებით.
2.2 პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა - არის პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეწყვეტა (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დამუშავება აუცილებელია პერსონალური მონაცემების გასარკვევად).
2.3 ვებგვერდი ნიშნავს გრაფიკული და საინფორმაციო მასალების, ასევე კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ხელმისაწვდომობას ინტერნეტში, ქსელის მისამართზე https://zamer.org.
2.4 პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემა - პერსონალური მონაცემების ერთობლიობა, რომელიც შეიცავს პერსონალური მონაცემებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მონაცემთა ბაზებსა და მათ დამუშავების ტექნიკურ საშუალებებს.
2.5 პერსონალური მონაცემების დეიდენტიფიკაცია - ქმედებები, რის შედეგადაც შეუძლებელია დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე იმის დადგენა, თუ რა პერსონალური მონაცემები ეკუთვნის კონკრეტულ მომხმარებელს ან პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტს.
2.6 პერსონალური მონაცემების დამუშავება - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ნაკრები, რომელიც შესრულებულია ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით ან მის გარეშე პერსონალურ მონაცემებთან, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, მოდიფიკაცია), ამოღება. , გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება.
2.7 ოპერატორი - სახელმწიფო ორგანო, მუნიციპალური ორგანო, იურიდიული ან ფიზიკური პირი, დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად, რომელიც აწყობს ან/და ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ასევე ადგენს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, პერსონალური მონაცემთა სუბიექტის შემადგენლობას. დამუშავებას, პერსონალურ მონაცემებთან შესრულებულ ქმედებებს (ოპერაციებს).
2.8 პერსონალური მონაცემები - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება ვებგვერდის კონკრეტულ ან განსაზღვრულ მომხმარებელს https://zamer.org.
2.9. პერსონალური მონაცემები, უფლებამოსილი პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ გავრცელებისთვის - პერსონალური მონაცემები, რომლებზედაც წვდომას უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების სუბიექტი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის მიცემით, რომელიც უფლებამოსილია პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ გავრცელებისთვის დადგენილი წესით. პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით (შემდგომში – პერსონალური მონაცემები, უფლებამოსილი გავრცელებისთვის).
2.10. მომხმარებელი - ნებისმიერი სტუმარი https://zamer.org ვებსაიტზე.
2.11. პერსონალური მონაცემების მიწოდება - ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას გარკვეული პირისთვის ან ადამიანთა გარკვეული წრისთვის.
2.12. პერსონალური მონაცემების გავრცელება - ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას ადამიანთა განუსაზღვრელი სპექტრისთვის (პერსონალური მონაცემების გადაცემა) ან ფართო საზოგადოების პერსონალური მონაცემების გაცნობის მიზნით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების გამოქვეყნება მედიაში, საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელებში განთავსება. ან პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფა სხვა გზით.
2.13. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა - უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე პერსონალური მონაცემების გადაცემა უცხო სახელმწიფო ორგანოს, უცხო ფიზიკური ან უცხოური იურიდიული პირისათვის.
2.14. პერსონალური მონაცემების განადგურება – ნებისმიერი ქმედება, რომლის შედეგადაც პერსონალური მონაცემები ნადგურდება შეუქცევადად პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემაში პერსონალური მონაცემების შინაარსის შემდგომი აღდგენის შეუძლებლობით და/ან პერსონალური მონაცემების მატერიალური მედიის განადგურებით.
3. ოპერატორის ძირითადი უფლებები და მოვალეობები
3.1 ოპერატორს უფლება აქვს:
- მიიღოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტიდან სანდო ინფორმაცია ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტები;
- პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის მოხსნის შემთხვევაში, აგრეთვე პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნის გაგზავნის შემთხვევაში, ოპერატორს უფლება აქვს გააგრძელოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე, თუ არსებობს საფუძველი. პერსონალურ მონაცემთა კანონში;
- დამოუკიდებლად განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით და მის შესაბამისად მიღებული დებულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი და საკმარისი ღონისძიებების შემადგენლობას და ნუსხას, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით ან სხვა ფედერალური კანონებით.
3.2 ოპერატორმა უნდა:
- პერსონალური მონაცემების სუბიექტს, მისი მოთხოვნით, მიაწოდოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით;
- პერსონალური მონაცემების დამუშავების ორგანიზება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- პერსონალური მონაცემების სუბიექტებისა და მათი კანონიერი წარმომადგენლების მოთხოვნებზე და შეკითხვებზე პასუხის გაცემა პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად;
- აცნობეთ პერსონალური მონაცემების სუბიექტების დაცვის უფლებამოსილ სააგენტოს, ასეთი ორგანოს მოთხოვნით, საჭირო ინფორმაცია ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან 10 დღის ვადაში.
- გამოაქვეყნეთ ან სხვაგვარად უზრუნველყოთ ამ პოლიტიკაზე შეუზღუდავი წვდომა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ
- მიიღეთ სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები პერსონალური მონაცემების არასანქცირებული ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიკაციისგან, დაბლოკვისგან, კოპირებისგან, მიწოდებისგან, გავრცელებისგან, აგრეთვე პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით სხვა უკანონო ქმედებებისგან.
- შეწყვიტოს პერსონალური მონაცემების გადაცემა (გავრცელება, მიწოდება, წვდომა), შეწყვიტოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება და განადგურება პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით გათვალისწინებული წესით და შემთხვევებში.
- შეასრულოს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონით გათვალისწინებული სხვა მოვალეობები.
4. პერსონალური მონაცემების სუბიექტების ძირითადი უფლებები და მოვალეობები
4.1 პერსონალური მონაცემების სუბიექტებს უფლება აქვთ:
- მიიღოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, გარდა ფედერალური კანონებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების სუბიექტს მიეწოდება ოპერატორის მიერ ხელმისაწვდომი ფორმით და ის არ უნდა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც ეხება პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს ასეთი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების ლეგიტიმური საფუძველი. ინფორმაციის ნუსხა და მისი მოპოვების წესი დადგენილია პერსონალურ მონაცემთა შესახებ კანონით;
- მოითხოვოს ოპერატორს მისი პერსონალური მონაცემების დაზუსტება, დაბლოკვა ან განადგურება, თუ პერსონალური მონაცემები არასრულია, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მოპოვებული ან არ არის აუცილებელი დამუშავების მითითებული მიზნისთვის, აგრეთვე მიიღოს კანონიერი ზომები მათი უფლებების დასაცავად;
- დააყენოს წინასწარი თანხმობის პირობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების ბაზარზე პოპულარიზაციის მიზნით
- გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ასევე მოითხოვოს პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა
- მიმართვა პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებების დაცვის უფლებამოსილ ორგანოს ან სასამართლოში ოპერატორის პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას უკანონო ქმედებების ან უმოქმედობის წინააღმდეგ.
- კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებების განხორციელება.
4.2 პერსონალური მონაცემების სუბიექტები:
- მიაწოდონ ოპერატორს სანდო მონაცემები საკუთარი თავის შესახებ;
- აცნობეთ ოპერატორს მათი პერსონალური მონაცემების დაზუსტების (განახლების, მოდიფიკაციის) შესახებ.
4.3 პირები, რომლებმაც ოპერატორს მიაწოდეს მცდარი ინფორმაცია საკუთარი თავის შესახებ, ან ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების სხვა სუბიექტის შესახებ ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე, პასუხისმგებელნი არიან კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები
5.1 პერსონალური მონაცემების დამუშავება უნდა განხორციელდეს კანონიერ და სამართლიან საფუძველზე.
5.2 პერსონალური მონაცემების დამუშავება შემოიფარგლება კონკრეტული, წინასწარ განსაზღვრული და ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად. დაუშვებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რომელიც შეუთავსებელია იმ მიზნებთან, რისთვისაც გროვდება პერსონალური მონაცემები.
5.3 მონაცემთა ბაზები, რომლებიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც მუშავდება ერთმანეთთან შეუთავსებელი მიზნებისთვის, არ უნდა იყოს გაერთიანებული.
5.4 დამუშავდება მხოლოდ პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აკმაყოფილებს დამუშავების მიზნებს.
5.5 დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შინაარსი და მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს მითითებულ დამუშავების მიზნებს. დამუშავებული პერსონალური მონაცემები არ უნდა იყოს გადაჭარბებული მითითებულ დამუშავების მიზნებთან მიმართებაში.
5.6 პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პერსონალური მონაცემების სიზუსტე, მისი საკმარისობა და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებთან მიმართებაში. ოპერატორმა უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები და/ან უზრუნველყოს მათი მიღება არასრული ან არაზუსტი მონაცემების მოსაშორებლად ან გასარკვევად.
5.7 პერსონალური მონაცემები უნდა ინახებოდეს ისეთი ფორმით, რომელიც შესაძლებელს გახდის პერსონალური მონაცემების სუბიექტის იდენტიფიცირებას, არა უმეტეს, ვიდრე ამას მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, თუ პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა დადგენილი არ არის ფედერალური კანონით, ხელშეკრულებით, მხარე, რომელსაც, ბენეფიციარი ან გარანტი, რომლის მონაწილეა პერსონალური მონაცემების საგანი. დამუშავებული პერსონალური მონაცემები განადგურდება ან დეპერსონალიზდება დამუშავების მიზნების მიღწევისთანავე ან თუ აღარ არის საჭირო ამ მიზნების მისაღწევად, თუ ფედერალური კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები
დამუშავების მიზანი შეკვეთის დეტალების დაზუსტება პერსონალური მონაცემები სახელი, სახელი, შუა სახელი
ელექტრონული მისამართი
ტელეფონის ნომრები
გაზომვის მისამართი
იურიდიული საფუძვლები ფედერალური კანონი "ინფორმაციის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ" 27.07.2006 N 149-FZ.
პერსონალური მონაცემების დამუშავების სახეობა პერსონალური მონაცემების შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, განადგურება და ანონიმიზაცია.
საინფორმაციო წერილების გაგზავნა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
7. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები
7.1 პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობით მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე.
7.2 პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ქვეყნის საერთაშორისო ხელშეკრულებით ან კანონით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, ოპერატორზე ქვეყნის კანონმდებლობით დაკისრებული ფუნქციების, უფლებამოსილებისა და მოვალეობების შესასრულებლად.
7.3 პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია მართლმსაჯულების განსახორციელებლად, სასამართლო აქტის აღსასრულებლად, სხვა ორგანოს ან თანამდებობის პირის აქტის შესასრულებლად სააღსრულებო წარმოების შესახებ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.
7.4 პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ხელშეკრულების გასაფორმებლად, რომლის მხარე ან ბენეფიციარი ან გარანტი, რომლის მონაწილეც არის პერსონალური მონაცემების სუბიექტი, ასევე პერსონალური მონაცემების სუბიექტის ინიციატივით ან ხელშეკრულების დასადებად. ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც პერსონალური მონაცემების სუბიექტი იქნება ბენეფიციარი ან გარანტი.
7.5 პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ოპერატორის ან მესამე მხარის უფლებებისა და ლეგიტიმური ინტერესების განსახორციელებლად, ან სოციალურად მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად, იმ პირობით, რომ ეს არ არღვევს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებებსა და თავისუფლებებს.
7.6 პერსონალური მონაცემები დამუშავდება, თუ ასეთ მონაცემებზე წვდომა მიენიჭება შეუზღუდავი რაოდენობის პირებს პერსონალური მონაცემთა სუბიექტის მიერ ან მოთხოვნით (შემდგომში „საჯაროდ ხელმისაწვდომი პერსონალური მონაცემები“).
7.7 გამოქვეყნებას ან სავალდებულო გამჟღავნებას დაქვემდებარებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ფედერალური კანონის შესაბამისად.
8. პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შენახვის, გადაცემის და სხვა სახის დამუშავების პროცედურა
ოპერატორის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების სრულად შესასრულებლად აუცილებელი სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელებით.
8.1 ოპერატორი უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და იღებს ყველა შესაძლო ზომას, არაავტორიზებული პირების მიერ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გამოკლებით.
8.2 მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაეცეს მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც დაკავშირებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესრულებასთან ან თუ პერსონალური მონაცემების სუბიექტმა თანხმობა მისცა ოპერატორს მონაცემების მესამე პირისთვის გადაცემაზე. შეასრულოს სამოქალაქო სამართლის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
8.3 პერსონალურ მონაცემებში უზუსტობების აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად განაახლოს ისინი ოპერატორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე jjwest@yandex.ru შეტყობინების გაგზავნით, შენიშვნით „პერსონალური მონაცემების განახლება“.
8.4 პერსონალური მონაცემების დამუშავების ვადა განისაზღვრება იმ მიზნების მიღწევით, რისთვისაც შეგროვდა პერსონალური მონაცემები, თუ ხელშეკრულებით ან მოქმედი კანონმდებლობით სხვა ვადა არ არის გათვალისწინებული.
მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ოპერატორის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე jjwest@yandex.ru შეტყობინების გაგზავნით, წარწერით "პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება".
8.5 მესამე მხარის სერვისების მიერ შეგროვებული ყველა ინფორმაცია, მათ შორის გადახდის სისტემები, საკომუნიკაციო საშუალებები და სხვა სერვისის პროვაიდერები, ინახება და მუშავდება მითითებული პირების (ოპერატორების) მიერ მათი მომხმარებლის შეთანხმებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. პერსონალური მონაცემების საგანი ან/და მითითებულ დოკუმენტებთან ერთად. ოპერატორი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, მათ შორის ამ პუნქტში აღნიშნული მომსახურების მიმწოდებლებისთვის.
8.6 პერსონალური მონაცემების სუბიექტის მიერ დადგენილი აკრძალვები გავრცელებისთვის ნებადართული პერსონალური მონაცემების გადაცემის (გარდა წვდომის მინიჭების), ასევე დამუშავების ან დამუშავების პირობების შესახებ (გარდა წვდომის მიღებისა) არ გამოიყენება პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების შემთხვევაში. მონაცემები სახელმწიფო, საჯარო და ქვეყნის მიერ განსაზღვრული სხვა საჯარო ინტერესებიდან.
8.7. ოპერატორი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას.
8.8. ოპერატორი ინახავს პერსონალურ მონაცემებს იმ ფორმით, რომელიც საშუალებას იძლევა იდენტიფიცირდეს პერსონალური მონაცემების სუბიექტი, არა უმეტეს, ვიდრე ამას მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა დადგენილია ფედერალური კანონით, ხელშეკრულებით, მხარით. რომელსაც ბენეფიციარი ან გარანტორი, რომელსაც ექვემდებარება პერსონალური მონაცემების საგანი.
8.9 პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის პირობა შეიძლება იყოს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მიღწევა, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ვადის ამოწურვა, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გაუქმება ან პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნა, ასევე უკანონო პერსონალური გამოვლენა. მონაცემთა დამუშავება.
9. ოპერატორის მიერ მიღებული პერსონალური მონაცემებით შესრულებული ქმედებების ჩამონათვალი
9.1 ოპერატორი აგროვებს, აღრიცხავს, სისტემატიზაციას, აგროვებს, ინახავს, აზუსტებს (განახლებს, ცვლის), ამოიღებს, იყენებს, გადასცემს (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), ახდენს პირადი მონაცემების დეპერსონალიზაციას, ბლოკავს, წაშლის და ანადგურებს.
9.2 ოპერატორი ახორციელებს პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებულ დამუშავებას საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით მიღებული ინფორმაციის მიღებით ან/და გადაცემით ან მის გარეშე.
10. პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა
10.1 ოპერატორი ვალდებულია აცნობოს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის კომპეტენტურ ორგანოს პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის განზრახვის შესახებ (ასეთი შეტყობინება იგზავნება ცალკე შეტყობინებისგან პერსონალური მონაცემების დამუშავების განზრახვის შესახებ) ტრანსსასაზღვრო გადაცემის დაწყებამდე. პერსონალური მონაცემები.
10.2 ზემოაღნიშნული შეტყობინების გაგზავნამდე ოპერატორმა უნდა მიიღოს შესაბამისი ინფორმაცია უცხოური ორგანოებისგან, უცხოური ფიზიკური პირებისგან, უცხოური იურიდიული პირებისგან, რომლებზეც იგეგმება პერსონალური მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა.
11. პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა
ოპერატორი და სხვა პირები, რომლებმაც მიიღეს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა, ვალდებულნი არიან არ გაამჟღავნონ ან გაავრცელონ პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე, თუ ფედერალური კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
12. დასკვნითი დებულებები
12.1 მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი განმარტება საინტერესო კითხვებზე მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით ოპერატორთან დაკავშირების გზით ელექტრონული ფოსტით jjwest@yandex.ru.
12.2 ეს დოკუმენტი ასახავს ნებისმიერ ცვლილებას ოპერატორის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკაში. პოლიტიკა მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით, სანამ არ შეიცვლება ახალი ვერსიით.
12.3. პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში https://zamer.org/privacy-ge.
© ყველა უფლება დაცულია
დამზადებულია CTBImarketing-ში